Tao đâu có ngu!

Hữu Tâm

 

Nam và Dân là hai bạn thân, Nam không biết chữ; thường ngày Nam nhờ Dân viết thơ tán dóc với người yêu. Một hôm được thơ người yêu gởi đến, Nam nhờ Dân đọc; Dân mới đọc đến: “Anh yêu!” thì Nam vội đến bụm hai lỗ tai của Dân:

- Tao đâu có ngu. Mượn mầy đọc, nhưng không cho mầy nghe!

 

 

Trở về trang Truyện Cười