Bảng thống kê hàng tháng

Trang web trường THCLTC chính thức ra mắt ngày 27-03-2007

Sau đây là bảng báo cáo hàng tháng:

Cập nhật ngày: 05 tháng 12, 2007

 

Tổng cộng số lần truy cập:  1.858.115

Tổng cộng số lần đến thăm trang web: 13.114

 

 

Tháng mười một 2007

Số lần truy cập

333877

Số lần đến thăm

2101

 

 

Tháng mười 2007

Số lần truy cập

312.282

Số lần đến thăm

2.052

 

 

Tháng chín 2007

Số lần truy cập

436.615

Số lần đến thăm

1.998

 

 

Tháng tám 2007

Số lần truy cập

292.696

Số lần đến thăm

1.741

 

 

Tháng bảy 2007

Số lần truy cập

358.130

Số lần đến thăm

1.823

 

 

Tháng sáu 2007

Số lần truy cập

59.991

Số lần đến thăm

1.248

 

 

Tháng năm 2007

Số lần truy cập

34.563

Số lần đến thăm

1.207

 

 

Tháng tư 2007

Số lần truy cập

28.414

Số lần đến thăm

904

 

 

Tháng ba 2007

Số lần truy cập

1.547

Số lần đến thăm

40

 

 

Summary by Month

Month

Monthly Totals

Sites

KBytes

Visits

Pages

Files

Hits

 

 

 

 

 

 

 

Nov-07

596

416039

344

1816

29029

54497

Oct-07

486

2823001

2052

11973

176803

312282

Sep-07

465

3590503

1998

14224

261500

436615

Aug-07

431

2270950

1741

10448

180829

292696

Jul-07

463

2022355

1823

13590

204733

358130

Jun-07

339

1024019

1248

10617

23443

59991

May-07

340

592919

1207

7224

12415

34563

Apr-07

343

1024363

904

4995

10596

28414

Mar-07

11

30908

40

206

668

1547

Totals

13379018

11013

73277

870987

1524238

 

 

 

Total Hits = Số lần truy cập

Total Visits = Số lần đến thăm

 

Trang Nhà