BIỂN V EM!

L thị Minh

 

Thương d trng xe ct!

Sng x ct đỗ!

Thương biển lun do dạt

Biển đi đu về đu?

Thương nh trăng lấp lnh

Giữ trng xa vời vợi

Biển đi đu về đu?

Sao khng nghe biển ht!

Hải u bay về đu?

Giữa trng khơi dậy sng!

Chỉ mnh em v biển

Ht khc ht đợi chờ

Buồn chợt mnh mang.

Chỉ mnh em v biển!   

 

Trở về Trang Thơ