Con Quì Lạy Chúa Trên Trời

Lê Thị Dung sưu tầm

 

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Sao cho con trốn được người con yêu

Rằng con thiếu nợ đã nhiều

Nàng còn mua sắm đủ điều . Chúa ơi !

Con cày hai dzóp(s) hụt hơi

Người con yêu lại đua đòi chơi xe

Biểu gì con cũng phải nghe

Nếu con cãi lại là te tua đời

Trước đây con tưởng gặp thời

Chúa ban con được tìm người con yêu

Giờ đây thân xác tiêu điều

Ðời con phải chịu rất nhiều đắng cay

Thân con chẳng khác trâu cày

Nợ nàng con trả dài dài chưa xong

Con giờ như cá lòng tong

Sụt ba chục ký , ốm nhong , rã rời

Thế mà đâu hết nợ đời

Nấu cơm , rữa chén , bị đòi ... tù ti

Người đâu gặp gỡ làm chi

Ðể cho khổ thế còn gì là Xuân ?

Chúa ơi ! con khổ vô ngần

Chúa mà không giúp là thân con tàn

Con đang thiếu nợ trăm ngàn

Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi

Con quỳ lạy Chúa trên trời

Giúp cho con trốn được người con yêu .

 

Trở về Trang Thơ