Gởi Bạn XUN NGUYỄN

Nguyễn Anh Hong Tương

 

Hm qua anh mi v tnh
Lm cho em thấy trong lng say men
V sao? Mi hỏi v sao?
Ti no biết được cớ sao chuyện nầy
Si Gn diễm lệ, cao sang
Nhưng lng trong trắng như trăng Si Gn

 

Trở về Trang Thơ